حفاظت دربرابر صاعقه
پایه صاعقه گیر
پایه برقگیر جهت اتصال به سیم
حفاظت دربرابر صاعقه
پایه صاعقه گیر
پایه برقگیر جهت اتصال به سیم و تسمه
حفاظت دربرابر صاعقه
پایه صاعقه گیر
پایه برقگیر دیواری
حفاظت دربرابر صاعقه
پایه صاعقه گیر
پایه دیواری برقگیر