شرکت پترورعد در سال 1374 تاسیس گردید و از سال 1383 با نام “مرکز تجهیزات ارتینگ “به طور حرفه ای شروع به فعالیت در زمینه تولید و تامین تجهیزات سیستم زمین نمود هدف این مجموعه همواره دستیابی به رشدی بیشتر با استفاده از دانش فنی روز برگرفته از علم و تکنولوژی براساس استاندارد های بین المللی است.

این شرکت با هدف فرهنگسازی از لزوم حفاظت از تجهیز ات ,ساختمانها و اشخاص در برابر صاعقه و اجرای سیستم ارتینگ در کشور و حتی کشور های همسایه تاسیس شد.

پترورعد تنها در افزایش میزان فروش و تعداد پرسنل نیست بلکه موفقیت در سازگار شدن با تقاضاهای روز افزون مشتریان و همچنین در تعهدیست که باید در قبال به پایان رساندن یک پروژه برای حفاظت از جان انسانها احساس شود.

از اینکه جامعه,ما را به عنوان شرکتی معتبر ,استقبال کننده از تغییر و تحول ,چابک,پویا,کارآفرین و ارزش گذار  به حقوق اجتماعی می شناسد به خود می بالیم و به مسئولیت های سنگسن خود در این مسیر واقفیم .استانداردها و نظام های مدیریتی مذکور در تمام ارگان سازمان به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی پذیرفته و نهادینه شده اند.